Algemene voorwaarden per januari 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor de Touch for Health Practitioner en de Erkend Kinesioloog
aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeut
 

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Een Touch for Health Practitioner (TfHP):
  • Lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeut (LVNT), handelende als zelfstandig gevestigd Touch for Health practitioner en als zodanig gecertificeerd door de LVNT, hierna te noemen therapeut
 • Een Erkend Kinesioloog (EK):
  • Lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog en als zodanig gecertificeerd door de LVNT, hierna te noemen therapeut
 • Cliënt:
  • De persoon die de TfHP of EK verzoekt advies te verlenen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid of relaties, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers
 • Praktijkadres:
  • De locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de TfHP of EK wordt uitgeoefend. De TfHP of kinesioloog kan het advies ook vanuit het “praktijkadres” op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijk adres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres. De begrippen “Touch for Health Practitioner” en “Erkend Kinesioloog” zijn geregistreerde begrippen.

Artikel 2, Algemeen

De therapeut geeft desgevraagd adviezen op het gebied van gezondheid en leefregels aan de cliënt. De therapeut kan middelen, niet zijnde geneesmiddelen, voorschrijven die zonder recept algemeen verkrijgbaar zijn. De therapeut werkt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

Artikel 3, Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Bij het intake gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd).

Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolg behandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

Artikel 7, Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard op resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van kwaadwillende opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn tevens de reglementen, waaronder het “Klachtrecht” van de Landelijke Vereniging Natuur Geneeskundig Therapeut van toepassing (klachtenformulier is te vinden op www.lvnt.nl/clienten).

Artikel 10, Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem of haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot cliënten. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voorzover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voorzover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen.

Artikel 11, Inzagerecht

De cliënt heeft recht op inzage in het door de therapeut aangelegde dossier van de cliënt.

Extra noot: Het is mij bekend dat deze behandeling geen vervanging is van de reguliere zorg, deze behandeling heeft een aanvullend karakter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08105320.

Merima is aangesloten bij:
Landelijke vereniging natuurgeneeskundig therapeuten
RBCZ
Merima
praktijk voor toegepaste kinesiologie
Marga Nimeijer-Wessel
Ruinerweg 22
7958 RC Koekangerveld
tel: 062 459 1637
e-mail: m.nimeijer@merima.nl